گروه مطالعات منطقه‌ای دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با همکاری پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام، انجمن ایرانی مطالعات منطقه‌ای و هسته پژوهشی مطالعات منطقه‌ای برگزار می‌کند:
 پیش نشست سوم همایش بین المللی سیاست آسیایی و همسایگی جمهوری اسلامی ایران
با موضوع: بایسته‌های سیاست آسیایی و همسایگی جمهوری اسلامی ایران
 روز دوشنبه مورخ ۲۴ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۱۰ تا ۱۲
 دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
 همایش بین‌المللی سیاست آسیایی و همسایگی جمهوری اسلامی ایران