مرکز آینده‌پژوهی جهان اسلام برگزار می‌کند:
 پیش نشست دوم همایش بین المللی سیاست آسیایی و همسایگی جمهوری اسلامی ایران
با موضوع: چالش‌های همسایگی ایران و جهان اسلام
 روز شنبه مورخ ۲۲ مهر ۱۴۰۲ از ساعت ۱۶
 مرکز آینده‌پژوهی جهان اسلام
 همایش بین‌المللی سیاست آسیایی و همسایگی جمهوری اسلامی ایران